(Thừa phát lại 24h)-Điểm lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại tại Hà Nội:
Nguồn: Học viện Tư pháp